Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG LÊ THẾ HAI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ Tên: Lê Thế Hai

Năm Sinh: 1991

Quốc Tịch: Việt Nam

“Thành công là mang đến giá trị cho xã hội

Chứ không phải lợi nhuận mang về”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông PHẠM HIỀN NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

Bà LÊ THỊ HƯƠNG

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH

Ông LÊ MẠNH HÀ

PHÓ CHỦ TỊCH

BAN GIÁM ĐỐC

Ông ĐỖ NGỌC TÙNG

GIÁM ĐỐC MARKETING

Ông VÕ ĐỨC TÁM

GIÁM ĐỐC TRUYỀN THÔNG

Bà ĐINH THỊ THU HÀ

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Bà LÊ THỊ LỆ

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG NHA KHOA QUỐC TẾ DAISY