Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG LÊ THẾ HAI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ Tên: Lê Thế Hai

Năm Sinh: 1991

Quốc Tịch: Việt Nam

“Thành công là mang đến giá trị cho xã hội

Chứ không phải lợi nhuận mang về”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông PHẠM HIỀN NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

Ông LÊ MẠNH HÀ

PHÓ CHỦ TỊCH

TRƯỞNG PHÒNG

Ông ĐỖ NGỌC TÙNG

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Ông VÕ ĐỨC TÁM

TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Bà ĐINH THỊ THU HÀ

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Bà LÊ THỊ LỆ

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG NHA KHOA QUỐC TẾ DAISY